Benodigde Documenten voor het Aanvragen van een KOA-vergunning

Er wordt al lang naar toegewerkt, maar in maart 2021 lijkt de wet kansspelen op afstand (KOA) toch echt in werking te treden. Dat is 3 maanden later dan eerst in de planning stond, namelijk januari 2021. De grote vraag is natuurlijk hoe deze nieuwe realiteit er in de praktijk gaat uitzien. Een belangrijk onderdeel van het in werking treden van deze wet is het aanvragen van vergunningen. Vanaf maart 2021 kunnen Nederlandse online casino’s namelijk een KOA-vergunning aanvragen. Er zijn alleen wel flink wat vraagtekens over hoe dat moet worden gedaan. Welke documenten worden er bijvoorbeeld gevraagd? En welke casino’s worden in aanmerking genomen voor een vergunning?

Aanvragen van Vergunning

Zoals we hebben ondervonden is het in werking treden van de KOA lang niet zo vanzelfsprekend als men zou denken. Na meerdere vertragingen lijken we nu eindelijk onderweg. Vanaf maart 2021 zouden online casino’s een vergunning mogen aanvragen. Vervolgens zal deze markt dan pas 6 maanden later in september 2021 echt van start gaan. Met een gecompliceerde markt zoals online kansspelen was het ook wel te verwachten dat het een poosje zou duren voordat de wet rond is. Op 30 september 2020 werd de wet nog iets concreter doordat de Kansspel autoriteit een lijst heeft gepubliceerd met het voorlopige overzicht van de documenten die moeten worden bijgesloten als een online casino en vergunningsaanvraag doet.

Hieronder zetten we de categorieën van belangrijkste documenten op een rijtje die nodig zijn voor een vergunningsaanvraag. Ook kijken we hoe makkelijk dergelijk documenten al dan niet verworven kunnen worden.

Welke documenten zijn nodig (Kansspelen Op Afstand)

Om het overzichtelijk te maken, heeft de Kansspelautoriteit per onderwerp de benodigde documenten ingedeeld. Zo is er bijvoorbeeld categorie algemeen, betrouwbaarheid, financiële stabiliteit, integriteit en reclame. Aan een vergunningsaanvraag zit ook een kostenplaatje, namelijk € 45.000. Daarbij komt ook het risico dat als de vergunning niet wordt verleend, het geld niet wordt teruggegeven. Dat zorgt dus ook direct voor een ‘filtering’ van de soort online casino’s die een vergunning gaan aanvragen. Ook moet de taal van alle bijgesloten documenten in het Nederlands zijn.

Algemeen

In het totaal zijn er maar liefst 12 categorieën waarin de vergunning aanvrager documenten moet voorzien. Laten we beginnen met de overzichtelijkste categorie. De algemene categorie vereist dat de aanvrager de registratie van het bedrijf in het handelsregister overlegt. Daarvoor moet de aanvrager van de vergunning een uittreksel uit het handelsregister aanvragen dat niet ouder is dan 60 dagen.

Betrouwbaarheid

De categorie van betrouwbaarheid gaat erom dat door de aanvrager van de vergunning transparant wordt gecommuniceerd welke personen en/of rechtspersonen al dan niet in relatie staan tot de aanvrager. Bij deze categorie gaat het er eigenlijk om dat je gedetailleerde informatie verstrekt over je samenwerkingsverbanden en welke personen daar onderdeel van zijn. De KSA wil daarmee beoordelen of ze redelijkerwijs kunnen verwachten dat het online casino betrouwbaar is.

Financiële stabiliteit

In de categorie financiële stabiliteit moet door het online casino continuïteit worden aangetoond wat betreft financiële in en uitkomsten. Ook wordt expliciet genoemd dat er moet worden getoond dat spelerstegoeden netjes zijn overgemaakt. Om deze categorie te bewijzen is een verklaring van een auditor nodig volgens de richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad. Hierin wordt inzicht gegeven in de jaarrekening van het bedrijf. Dit zou een lastige categorie kunnen zijn, omdat in de richtlijnen scherpe eisen worden gesteld aan de documenten die moeten worden toegevoegd.

Integriteit

Integriteit, weer zo’n lastig te definiëren categorie. De vergunningaanvrager moet hierin laten zien dat er procedures, maatstaven en regels zijn in de bedrijfsvoering die bestaan om de principes van integriteit na te leven. De aanvrager moet vooral ook een beeld scheppen van de personen en procedures die te maken hebben met dit onderwerp. Ook is het doel van deze categorie om duidelijk te krijgen hoe de bedrijfsvoering precies in elkaar steekt.

Reclame

Bij deze categorie moet de vergunningaanvrager laten zien op welke manieren reclame wordt gemaakt en hoe zij daarin de wettelijke regels over minimumleeftijd en consumentenbescherming naleven. Het doel van deze categorie is om het voor de kansspelautoriteit inzichtelijk te maken of het online casino op een ethische wijze en in overeenstemming met Nederlands recht reclame maakt. Met een aantal punten wordt aangegeven welke informatie over precies moet worden bijgesloten.

Een tijdrovend proces

Zoals mag blijken, is het aanvragen van de KOA-vergunning een tijdrovend proces. Niet alleen zijn er maar liefst 12 verschillende categorieën waarin documentatie moet worden voorzien, ook wordt er in elke categorie om een grote mate van detail gevraagd. Daarbij geeft de kansspelautoriteit aan dat het nog niet definitief is welke documenten moeten worden bijgevoegd. Dat betekent dus dat de lijst eventueel nog uitgebreid zou kunnen worden. Zodra daar meer informatie over bekend is, hoor je het uiteraard van ons.